Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan

Download PDF
In bestemmingsplannen is vastgelegd hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld als woning of als winkelruimte. Ander gebruik dan het bestemmingsplan toelaat, is niet toegestaan.

Met ingang van 1 november 2014 kan op grond van Bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht (“Bor”) een vergunning worden verleend om voor een termijn van maximaal 10 jaar af te wijken van de gebruiksvoorschriften van een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld de vestiging van een tijdelijk winkelcentrum waar dat op grond van het bestemmingsplan eigenlijk niet is toegestaan. Vóór 1 november 2014 was dit (op een andere wettelijke grondslag) ook mogelijk, al bedroeg de termijn toen ten hoogste vijf jaar.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft zich recent uitgelaten over een tijdelijk winkelcentrum in Rosmalen (onder meer verhuurd aan Albert Heijn), dat krachtens het bestemmingsplan op deze locatie niet was toegestaan, maar dat in 2008 op grond van de oude wettelijke regeling toch voor vijf jaar was vergund.

De gemeente Den Bosch verleent vervolgens in maart 2015 een vergunning om het tijdelijk bedoelde winkelcentrum nog eens 10 jaar mogelijk te maken. Omwonenden ondervinden overlast en maken bezwaar dat door de gemeente ongegrond wordt verklaard. De omwonenden gaan in beroep bij de rechtbank en die geeft de omwonenden gelijk. De nieuwe wettelijke termijn van 10 jaar heeft ook betrekking op strijdig gebruik dat al vergund was. In dit geval ving de termijn dus aan op 8 juli 2008 en eindigt die termijn op 8 juli 2018.

Albert Heijn en de eigenaar van het tijdelijke winkelcentrum Buko gaan in hoger beroep tegen het oordeel van de rechtbank en verliezen dat. De Raad van State oordeelt in hoger beroep dat de rechtbank met juistheid heeft overwogen dat de 10-jaars termijn aanvangt op de datum waarop het strijdige gebruik is vergund, ook als dat vóór de invoering (op 1 november 2014) van de nieuwe 10-jaars termijn was.

De stelling van Albert Heijn en Buko dat met de invoering van de nieuwe 10-jaars termijn is beoogd die termijn te koppelen aan de (grondslag) van de nieuwe omgevingsvergunning, en derhalve de totale termijn dat in dit geval het strijdige gebruik plaatsvindt, te kunnen verlengen naar 15 jaar, wordt verworpen.

Zoals vaker als een gemeente wenst mee te werken aan een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan, lijkt de zaak voor Albert Heijn en Buko via een omweg toch tot het voor die partijen gewenste resultaat te leiden.

De gemeente Den Bosch heeft via een projectbesluit (op basis van een andere grondslag dan Bijlage II bij het Bor) inmiddels een vergunning afgegeven om het winkelcentrum open te houden tot 8 juli 2023. De Raad van State heeft zich over de rechtmatigheid van die vergunning nog niet uitgelaten.

De slotsom is dat de Raad van State duidelijkheid heeft verstrekt over het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan op grond van Bijlage II van het Bor. De termijn om af te mogen wijken is ten hoogste 10 jaar, en die termijn begint te lopen op het moment dat het strijdig gebruik (in casu het gebruik als winkelcentrum), is aangevangen.

Vragen?

Neem contact op met mr. Matthijs Niermeijer (m.niermeijer@pharosadvocaten.nl / 035 – 7110844).

Op de hoogte blijven? Inschrijven nieuwsbrief

Matthijs Niermeijer

Ik voer mijn praktijk vanuit een gecombineerde belangstelling voor het recht en ondernemerschap. Hoe kan ik ondernemers en andere partijen bijstaan in hun bedrijfsvoering, is een vraag die ik mij altijd stel. De combinatie van een advies- en procespraktijk maakt het werk als vastgoedadvocaat zo interessant en uitdagend. Meer over mij. m.niermeijer@pharosadvocaten.nl / 06-53 843 322

Andere blogs