Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht regelt hoe de ruimte en leefomgeving in Nederland worden ingericht en hoe en waar er moet (en mag) worden gebouwd. De bouw- en gebruiksmogelijkheden van onze leefomgeving zijn voor een belangrijk deel vastgelegd in bestemmingsplannen, maar ook in bijvoorbeeld provinciale verordeningen ruimte, en uiteraard in de wet (onder meer de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Wabo en het Bor, alsmede bijlage II bij het Bor).

PHAROS advocaten kan u helpen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor uw bouw-of transformatieproject, of u bijstaan in de beoordeling of mogelijk sprake is van een vergunningvrij bouwplan. Ook als het nodig is dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd, opnieuw wordt vastgesteld, of een solide ruimtelijke onderbouwing moet worden opgesteld om uw bouwplan mogelijk te maken, kunnen wij van u dienst zijn. Wij kennen de regelgeving, weten hoe besluiten genomen worden door bestuursorganen binnen overheden en hebben gevoel voor politieke verhoudingen. Uiteraard staan wij ook partijen bij (belanghebbenden, derde-belanghebbenden) die zich juist verzetten tegen projecten en bouwplannen van anderen.

Wij begeleiden herontwikkelings- en andere complexe projecten en procederen regelmatig over onteigening van onroerend goed, planschade en nadeelcompensatie, kwesties over handhaving (dwangsombesluiten) en bouw- of uitbreidingsplannen. Verder beschikken wij over een ruime expertise inzake kostenverhaal (op grond van het Bro) en grondexploitatie (anterieure overeenkomsten, exploitatieplannen en posterieure overeenkomsten).

Ons Flex lawyer-concept maakt het mogelijk dat wij bijvoorbeeld door gemeenten voor bepaalde langere perioden tegen worden betrokken bij een bouwplan, of een gebiedsontwikkeling, bij voorbeeld bij het juridisch dichttimmeren van bestemmingsplannen en/of de vaststelling van ruimtelijk beleid.