Milieurecht

PHAROS advocaten heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van het milieurecht. Wij adviseren en procederen over aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging (Wet bodembescherming) en saneringsplichten en onderhouden met het oog daarop goede contacten met de beste milieuadviesbureaus van Nederland.

Wij adviseren bij de aan- en verkoop van verontreinigde bedrijfsterreinen. Wij beoordelen individuele contractsbepalingen omtrent de bodemgesteldheid en asbest in koopovereenkomsten en huurovereenkomsten en stellen deze ook op.

Verder adviseren wij bij aanvragen voor een (in een omgevingsvergunning opgenomen) milieuvergunning en procederen wij tegen de eventuele weigering van een milieuvergunning. Uiteraard geldt hetzelfde inzake meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Vele bedrijven en organisaties zijn namelijk of meldings- of milieuvergunningplichtige inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer.

Vanzelfsprekend beschikken wij over gedegen kennis van de op 1 januari 2017 inwerking getreden Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.

Daarnaast voeren wij bestuursrechtelijke procedures in het geval van bezwaar tegen bijvoorbeeld geluid- of stankoverlast, veroorzaakt door een onderneming. Wij procederen ook tegen overheden die handhavend optreden tegen milieuovertredingen.