Energie & Duurzaamheid

Energieopwekking anders dan door middel van fossiele brandstoffen heeft de volle aandacht van veel ondernemers. Nieuwe vormen van energie, zoals zonne-energie, windenergie en aardwarmte, zijn een aantal jaar in opkomst, onder meer door subsidieregelingen van de overheid.

De ontwikkelingen op het gebied van low carbon energy gaan snel, de belangen zijn vaak groot en de samenwerking tussen de betrokken partijen en instanties is complex.

In deze snel veranderende wereld is het van belang dat juridische dienstverleners mee bewegen. PHAROS advocaten doet dat. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de regelgeving op het gebied van energie en duurzaamheid.

Steeds vaker bekleden andere ondernemers dan de traditionele energiebedrijven de rol van energieleverancier. Wij ondersteunen deze ondernemers in hun nieuwe rol. PHAROS advocaten ondersteunt ondernemers ook bij de ontwikkeling van windmolenparken, zonne-energieprojecten en duurzame energie uit biomassa. Zowel initiatiefnemers, eigenaren als exploitanten in deze innovatieve sector mogen wij tot onze cliënten rekenen.

Wij zetten onze kennis in vanuit alle juridische invalshoeken. Energieprojecten worden door de overheid (Europeesrechtelijk) aanbesteed; deze soms langdurige trajecten van aanbesteding begeleiden wij. Bij civielrechtelijke vraagstukken rondom duurzame energie kan gedacht worden aan het opstellen en onderhandelen van exploitatieovereenkomsten en leveringsovereenkomsten; bij bestuursrechtelijke aangelegenheden aan het aanvragen van (omgevings)vergunningen en bestemmingsplanprocedures.

Als er behoefte is aan langduriger ondersteuning kan in dit verband ook gebruik gemaakt worden van onze diensten als “Flex lawyer”.