Beslag

Vaak kan het leggen van beslag een uitstekend middel zijn om een vordering te incasseren of de levering van en onroerende zaak af te dwingen. PHAROS advocaten beschikt over de kennis van de regelgeving op het gebied van het beslagrecht om dit middel efficiënt te kunnen toepassen. Die kennis is noodzakelijk omdat het leggen van beslag omgeven is met vele formaliteiten en termijnen.

In het beslag- en executierecht, vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, onderscheiden we twee varianten:

  1. Conservatoir beslag, waarbij de schuldeiser die conservatoir beslag legt op het vermogen van de schuldenaar, dit beslag door een deurwaarder laat leggen nadat hij toestemming van de voorzieningenrechter heeft gekregen. Men legt dit beslag veelal om zich ervan te verzekeren dat het vermogen ook na de uitspraak van de rechter nog beschikbaar is.
  2. Executoriaal beslag, waarbij de schuldeiser beslag legt nadat hij door een rechterlijke uitspraak een executoriale titel heeft verkregen. Daarna kan de schuldeiser door een deurwaarder executoriaal beslag laten leggen. In het executierecht is de uitvoering van vonnissen van de rechter geregeld. Als de schuldeiser een executoriale titel van de rechter heeft, schakelt hij de deurwaarder in om zijn geld te vorderen bij de schuldenaar. Als de schuldenaar niet betaalt legt de deurwaarder executoriaal beslag op de goederen van de schuldenaar. Hierna zal de deurwaarder door middel van een openbare verkoop de goederen kunnen verkopen (executieverkoop/veiling). De schuldeiser kan zijn geld uit de opbrengst van de verkoop innen.

Goede afstemming tussen cliënt, advocaat en deurwaarder is onontbeerlijk voor een optimaal resultaat. PHAROS advocaten onderhoudt daarom nauwe contacten met diverse deurwaarders die hun werk goed verstaan.