Algemene voorwaarden PHAROS advocaten

 1. PHAROS advocaten is de naam van het samenwerkingsverband tussen N.A. Luijten Holding B.V., MN Advocatuur B.V. en BDS Advocatuur B.V. de juridische entiteiten waarmee respectievelijk door mr. mr. N.A. Luijten, mr. M. Niermeijer en mr. B. de Smit de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
 2. Een opdracht komt tot stand tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds hetzij N.A. Luijten Holding B.V., hetzij MN Advocatuur B.V., hetzij BDS Advocatuur B.V. Waar hierna wordt gesproken over PHAROS advocaten, wordt bedoeld N.A. Luijten Holding B.V. en/of MN Advocatuur B.V. en/of BDS Advocatuur B.V. De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Aansprakelijkheid van PHAROS advocaten wordt slechts aanvaard voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval tot uitkering overgaat, in welk geval de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een periode van 1 jaar nadat de opdrachtgever (dan wel, indien niet dezelfde: de geleadeerde) bekend is met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat PHAROS advocaten daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.
 5. PHAROS advocaten zal zorgvuldigheid betrachten bij het inschakelen van derden. PHAROS advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, strafbare feiten of onrechtmatige daden van deze derden. Opdrachtgever geeft PHAROS advocaten de bevoegdheid mogelijke door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden. Bij vakantie, ziekte of andere verhinderingen, zal PHAROS advocaten zich inspannen om, indien dit noodzakelijk wordt geacht, voor passende waarneming zorg te dragen.
 6. Niet alleen PHAROS advocaten, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever door PHAROS advocaten zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Hetzelfde geldt voor de directies en werknemers van de in artikel 1 genoemde entiteiten.
 7. De werkzaamheden geschieden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart PHAROS advocaten tegen alle aanspraken en vorderingen van derden, waaronder doch niet beperkt tot de kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze verband houden met de werkzaamheden van PHAROS advocaten.
 8. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. De hoogte van het uurtarief kan door PHAROS advocaten jaarlijks worden aangepast aan de marktontwikkelingen en tevens tussentijds aan het aantal opgebouwde ervaringsjaren van een betrokken advocaat-medewerker/advocaat stagiaire. Ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten zoals belaste en onbelaste verschotten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. De gemaakte reiskosten worden aan opdrachtgever doorberekend door middel van een vast bedrag excl. BTW per kilometer.
 9. De werkzaamheden worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning nog steeds niet betaald heeft is opdrachtgever bovendien 10% buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
 10. PHAROS advocaten is te allen tijde gerechtigd een voorschot in rekening te brengen, ook gedurende de uitvoering van de opdracht. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste factuur. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. De voorschotten in verschillende zaken voor dezelfde opdrachtgever kunnen onderling worden verrekend, althans een voorschot in de ene zaak kan worden gebruikt voor een andere zaak waarin geen voorschot in rekening was gebracht.
 11. Bij gebreke van tijdige betaling, de betaling van het voorschot daaronder begrepen, is PHAROS advocaten gerechtigd, na voorafgaande aankondiging, niet met de werkzaamheden aan te vangen, deze op te schorten of te staken. PHAROS advocaten is niet aansprakelijk voor de mogelijke schade die daaruit voortvloeit.
 12. Al het emailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van PHAROS advocaten geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht en PHAROS advocaten schriftelijk heeft bevestigd daarin te zullen bewilligen.
 13. PHAROS advocaten heeft een Klachtenregeling, welke kan worden ingezien via de website van PHAROS advocaten. In deze regeling is onder meer opgenomen dat, indien een klacht na behandeling conform de Klachtenregeling niet is opgelost, de klacht aan de rechtbank kan worden voorgelegd.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels opgesteld. Ingeval van een verschil van mening over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bepalend en bindend zijn.
 15. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.