Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt de vergoeding van geleden schade. Een persoon of onderneming kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij of zij veroorzaakt heeft. Ook de bezitter (of bedrijfsmatig gebruiker) van een gebrekkige opstal kan aansprakelijk zijn als door dat gebrek schade wordt berokkend aan een derde.

De aansprakelijkheid kan voortvloeien uit onrechtmatig handelen of uit het niet nakomen van een contractuele verbintenis of volgt als risicoaansprakelijkheid uit de wet. In het geval een contractuele verbintenis niet wordt nagekomen, kan het nodig zijn de aansprakelijke partij in gebreke te stellen en alsnog nakoming te verlangen. Gebeurt dat niet, dan kan aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding.

Na een schadeveroorzakende gebeurtenis kan de schade doorgaans vergoed worden door de verzekeraar. Daarom liggen de rechtsgebieden aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht dichtbij elkaar. Algemene voorwaarden sluiten vaak uit dat schade die niet door de verzekeraar uitgekeerd wordt voor vergoeding in aanmerking komt. PHAROS advocaten beschikt over de noodzakelijke kennis en ervaring om schadevergoedingstrajecten van begin tot het eind te begeleiden.

Bijzondere aandacht verdient de bestuurdersaansprakelijkheid: het gaat dan om de aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen die hun taak als bestuurder mogelijk niet op behoorlijke wijze hebben vervuld. PHAROS advocaten begeleidt bestuurders die geconfronteerd zijn of dreigen te worden met een aansprakelijkstelling. Ook partijen die een bestuurder aansprakelijk willen stellen of hebben gesteld kunnen bij ons terecht, zowel als het gaat om vennootschappen die hun eigen bestuurder aansprakelijk willen stellen (interne bestuurdersaansprakelijkheid), als om crediteuren van een vennootschap die een bestuurder willen aanspreken op grond van onrechtmatig handelen.