Aanbestedingsrecht & Staatssteun

Overheden en andere publiekrechtelijke instellingen kopen jaarlijks voor vele tientallen miljarden euro’s aan diensten en goederen in, bijvoorbeeld als het gaat om het realiseren van bouwprojecten. Om alle geïnteresseerden een gelijke kans opdrachten te geven zijn aanbestedende diensten wettelijk verplicht het werk, de levering of de dienst via een aanbesteding op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze in te kopen. PHAROS advocaten begeleidt aanbestedende diensten in deze trajecten.

Onderbelicht blijft vaak dat private partijen die een aanbesteding organiseren ook gebonden kunnen zijn aan genoemde beginselen van transparantie en gelijkheid. Ook die private aanbesteders en (eventueel gepasseerde) gegadigden op een opdracht te verkrijgen adviseren wij.

PHAROS advocaten is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht. Dat is belangrijk, want het aanbestedingsrecht is in beweging. PHAROS advocaten is op de hoogte van de laatste Europese en nationale rechtspraak en regelgeving, zoals de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet, maar ook van aanpalende regelgeving zoals het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012), het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit.

Wij adviseren en procederen onder meer over onderwerpen als programma’s van eisen, selectie- en gunningsleidraden, uitsluitingsgronden, economisch meest voordelige aanbieding (EMVI), gunningsbeslissing en Alcatel-termijn.

Onlangs is de Europese regelgeving over staatssteun en het aanwijzen van diensten van algemeen economisch belang (DAEB) aangepast. Overheden kunnen handelen in strijd met regels van staatssteun als zij ondernemingen steunen door middel van subsidies, garanties, leningen of gronduitgifte; zo spelen binnen gemeenten regelmatig kwesties over het behoud van sportorganisaties en sportcomplexen; daarbij spelen dan risico’s van ongeoorloofde staatssteun. PHAROS advocaten adviseert over de toepasselijkheid van staatssteunregels. Daarnaast worden wij regelmatig geconsulteerd over de aanbestedingsrechtelijke en staatssteunrechtelijke aspecten van diverse publiek-private samenwerkingsconstructies.