Winstafdracht bij illegale onderverhuur

Download PDF

Uit een al wat eerder gewezen arrest van de Hoge Raad van 18 juni 2010 blijkt dat een woningcorporatie met succes winstafdracht kan vorderen van een huurder die in strijd met de huurovereenkomst onderverhuurt (illegale onderverhuur) en daar financieel voordeel mee behaalt. Voorwaarde daarvoor is wel dat zij daadwerkelijk schade heeft geleden. De schade bestond in onderhavige zaak uit de aanzienlijke extra kosten die zij moest maken om illegale onderverhuur te bestrijden (woningcorporaties hebben hier doorgaans een speciale afdeling voor). Wil haar vordering tot winstafdracht kunnen worden toegewezen dan hoeft de door de woningcorporatie geleden schade echter niet concreet te worden aangetoond. Voldoende is dat de aanwezigheid van enige (vorm van) schade aannemelijk is gemaakt. Is aannemelijk gemaakt dat de woningcorporatie schade heeft geleden, dan kan de schade worden begroot op een gedeelte van de door huurder (uit illegale onderverhuur) genoten winst.

Uit een recent arrest van 28 januari 2014 van het gerechtshof Amsterdam blijkt dat ook een particuliere verhuurder een dergelijke vordering tot winstafdracht toegewezen kan krijgen. Een particuliere verhuurder zal dan wel, net als een woningcorporatie, aannemelijk moeten maken dat hij schade heeft geleden als gevolg van de illegale onderverhuur. Deze schade kan bij een particuliere verhuurder bijvoorbeeld bestaan uit de kosten van een beheerder die onder meer wordt ingeschakeld ter bestrijding van illegale onderverhuur, zo blijkt uit dit arrest. De hoogte van de schade hoeft evenwel – net als bij een woningcorporatie – niet concreet aangetoond te worden en dat blijkt in onderhavig geschil ook moeilijk te zijn. Een rechter zal volgens het gerechtshof de schade van een particuliere verhuurder daarom op een gedeelte van de hoogte van de door huurder genoten winst kunnen begroten, hetgeen in lijn is met voornoemd arrest van de Hoge Raad.

Kortom, deze arresten bieden een woningcorporatie en een particuliere verhuurder handvatten om schade vanwege illegale onderverhuur vergoed te krijgen.

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Thijs Homveld via t.homveld@pharosadvocaten.nl / 035 – 7110844.

Op de hoogte blijven? Inschrijven nieuwsbrief

Thijs Homveld


Google+