Wijziging van de Warmtewet voor VvE’s

Download PDF

Zoals wij reeds eerder in onze blog van 10 december 2013 schreven is met ingang van 1 januari 2014 de Warmtewet in werking getreden.

De Warmtewet is onder meer van toepassing op Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die een gebouwgebonden verwarmingsinstallatie delen. Zo’n VvE werd tot nu toe gezien als een leverancier in de zin van de Warmtewet. Vanwege de eisen die aan een leverancier worden gesteld leidde dit voor VvE’s tot problemen.

In een brief d.d. 7 juli 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer onder meer laten weten dat de uit de Warmtewet voortvloeiende (administratieve) lasten en verplichtingen disproportioneel zijn voor VvE’s met een gebouwgebonden verwarmingsinstallatie. Het gaat hierbij met name om het prijsplafond op de warmtetarieven, de verplichte storingsregistratie, de kosten voor het verplichte lidmaatschap van een geschillencommissie en de compensatieregeling in geval van storingen. Bovendien zou de Warmtewet in veel gevallen voor VvE’s met een gebouwgebonden verwarmingsinstallatie leiden tot een sterke stijging van kosten voor de verbruikers, hetgeen in strijd is met de uitgangspunten van de Warmtewet waarin  het Niet Meer Dan Anders-principe centraal staat.

Naar het oordeel van minister Kamp is de verhouding die bestaat tussen een VvE als warmteleverancier en appartementseigenaren fundamenteel anders dan de verhouding tussen overige warmteleveranciers en afnemers. Daarbij komt dat appartementseigenaren zelf het stemrecht hebben in een VvE en daardoor niet kwalificeren als een gebonden gebruiker.

Minister Kamp heeft aangekondigd dat hij van plan is om de Warmtewet aan te passen zodat VvE’s met een gebouwgebonden verwarmingsinstallatie worden uitgezonderd van de verplichtingen die een leverancier heeft op grond van de Warmtewet. Wat de minister betreft zal dit niet gelden voor woningcorporaties en verhuurders van (commercieel) vastgoed met gebouwgebonden installaties. De verhouding tussen woningcorporaties en commerciële verhuurders als leveranciers en huurders als verbruikers stond de wetgever bij de totstandkoming van de Warmtewet juist wel voor ogen als een situatie waarop de bescherming van de Warmtewet van toepassing zou moeten zijn.

De voorbereidingen voor een wetswijzigingstraject zijn reeds in gang gezet. Verwacht wordt dat, vooruitlopend op een evaluatie van de Warmtewet, in het voorjaar van 2015 een voorstel tot wijziging van de Warmtewet bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Aangekondigd is dat als de Warmtewet gehandhaafd wordt rekening gehouden zal worden met de voorgenomen wijzigingen. Wij zullen u via onze website en/of twitter op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.