UAV 2011 komen eraan

Download PDF

De Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 (UAV) zijn de meest gebruikte algemene voorwaarden bij bouwcontracten die betrekking hebben op bouwwerken van enige omvang. Voor bouwwerken waarin een technische installatie wordt gerealiseerd worden veelal de Uniforme Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (UAV-TI 1992) gehanteerd.

De UAV 1989 en UAV-TI 1992 geven een veel meer gedetailleerde regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan het Burgerlijk Wetboek en zijn daarom in de praktijk van grote waarde gebleken. Wel zijn de 20 jaar oude regelingen inmiddels aan een update toe. Met het oog daarop circuleert sinds dit voorjaar de concept tekst van de UAV 2011: nieuwe algemene voorwaarden die de twee oude regelingen zullen gaan vervangen. Hoewel op het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog gesleuteld wordt aan punten en komma’s staan de contouren van de nieuwe regeling wel vast.

Met de volgende wijzigingen moet rekening worden gehouden.

Integratie UAV-TI in UAV 2011
Een eerste wijziging betreft de integratie van de huidige UAV-TI in de UAV 2011. De nieuwe regeling kan dus zowel voor bouwkundige werken als voor technische installatiewerken worden gehanteerd.

Korting
In het oog springt ook de aanpassing van de korting wegens te late oplevering. In de UAV 1989 komt nog een kortingsbedrag voor van NLG 75 per dag. In de UAV 2011 is een korting opgenomen van € 60 per dag. Te verwachten valt dat in de praktijk, zoals dat nu ook het geval is, in bestekken een hogere korting zal worden opgenomen. Een voorstel van de Bond van Nederlandse Besteksdeskundigen om in de UAV 2011 een bonus op te nemen indien de aannemer eerder oplevert dan overeengekomen, heeft het niet gehaald. Partijen zijn uiteraard wel vrij zelf een bonus overeen te komen.

Aansprakelijkheid voor voorgeschreven onderaannemers en leveranciers
In de UAV 2011 is verder de aansprakelijkheid voor tekortschietende voorgeschreven onderaannemers en voorgeschreven leveranciers gelijkgetrokken. In de huidige regelingen heeft de aannemer meer mogelijkheden om risico’s door zijn opdrachtgever te laten dragen als het een wanpresterende onderaannemer betreft dan wanneer het gaat om een voorgeschreven leverancier. Voor dit verschil is tegenwoordig geen rechtvaardiging meer, aangezien onderaannemers en leveranciers vaak niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Daarom is in de UAV 2011 het verschil in aansprakelijkheid voor de voorgeschreven onderaannemer en de voorgeschreven leverancier niet meer aan de orde.

Aansprakelijkheid voor ernstige gebreken
De UAV 1989 en de UAV-TI 1992 bepalen dat de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk is voor gebreken, tenzij het gaat om een verborgen gebrek of een ernstig gebrek. De aansprakelijkheid voor een verborgen gebrek vervalt nu vijf jaar na de oplevering of na het einde van de onderhoudstermijn. Gaat het om een ernstig gebrek en het gebrek openbaart zich binnen 10 jaar na oplevering of einde onderhoudstermijn, dan verjaart de rechtsvordering na 20 jaar. Van een ernstig gebrek is sprake als het bouwwerk instort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt raakt voor het beoogde gebruik.   In de UAV 2011 is dit veranderd: daarin is – conform de regeling in het Burgerlijk Wetboek – bepaald dat de aansprakelijkheid voor ernstige gebreken vervalt na 10 jaar. In de UAV 2011 is aansprakelijkheid van de aannemer dan ook aanzienlijk beperkt ten opzichte van de huidige situatie, temeer omdat een vervaltermijn, anders dan een verjaringstermijn, niet kan worden gestuit. Hoewel als gezegd op dit moment het ministerie nog altijd geen groen licht heeft gegeven voor de definitieve invoering van de UAV 2011 – de laatste onofficiële berichten zijn “dit najaar” – kan nu al wel geconcludeerd worden dat de UAV 2011 geen grote gevolgen zullen hebben voor de huidige praktijk. Wel verdient het aanbeveling in bestekken en overeenkomsten alvast rekening te houden met de wijzigingen die wel aan de orde zijn. De belangrijkste daarvan zijn hierboven besproken. Als er toch nog konijnen uit de hoed van de minister komen, zullen wij u daarover uiteraard informeren.