Sanering asbestdaken geboden door verbod asbestdaken

Download PDF

Vanaf 2024 is het bezitten van vastgoed met asbestdaken verboden. Alle asbestdaken in Nederland dienen te worden gesaneerd als gevolg van een recent besluit tot dit verbod. Het is de bedoeling dat vastgoedeigenaren hier snel mee beginnen. Per 1 januari 2016 komt er daarom een subsidieregeling, waarbij minimaal € 75 miljoen beschikbaar is voor sanering van asbestdaken.

Het verbod op asbestdaken heeft tot doel mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest te beschermen. Het gevaar zit hem met name in de verwering van asbesthoudend materiaal waarvan daken zijn gemaakt, wat verspreiding van asbestvezels naar het milieu tot gevolg heeft.

Bedrijven en (overheids-)instellingen, maar ook particulieren mogen als gevolg van dit besluit in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. In de praktijk betekent dit dat vóór 2024 alle asbestdaken door of in opdracht van de eigenaar van het vastgoed moeten zijn gesaneerd. Verwacht wordt dat het verbod de sanering een impuls zal geven. In 2016 start in dat kader bovendien een subsidieregeling waarvoor minimaal € 75 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Het voornaamste doel van deze subsidie is dan ook om ervoor te zorgen dat de sanering snel op gang komt.

Met asbestdaken wordt bedoeld daken met asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Onder het verbod valt niet:
• dakbedekking, zoals boeidelen, dakgoten en gevelpanelen;
• asbesthoudend materiaal dat wordt toegepast als gevelbekleding;
• asbesthoudend materiaal dat zich aan de binnenkant van een gebouw bevindt.

Gevelbekleding wordt niet verboden omdat asbesthoudende gevelbekleding veel minder vaak zou voorkomen en in het algemeen ook veel minder verweerd zou zijn. De regeling heeft verder geen betrekking op bodemsanering, maar met de saneringsplicht voor daken zou – volgens de staatssecretaris van infrastructuur en milieu – wel een belangrijke oorzaak van bodemverontreiniging worden weggenomen.

Eigenaren van reeds beschadigde/verweerde asbestdaken die een gevaar voor de gezondheid of veiligheid opleveren kunnen worden gedwongen om het asbestdak te verwijderen/saneren. Er wordt in dat kader een nieuwe bevoegdheid gecreëerd waarmee gemeente en provincie, gebouweigenaren kunnen gelasten reeds verweerde asbestdaken te verwijderen. Gemeente en provincie kunnen verwijdering van reeds verweerde asbestdaken daardoor al gelasten in de aanloop naar 2024 en niet pas vanaf 2024.

Volgens een rapportage van Ecorys is er op dit moment nog een oppervlakte van ca. 120 mln m2 asbesthoudende daken en gevelpanelen aanwezig in Nederland. Er is dus veel werk te verwachten voor de asbestsaneringsindustrie.

2024 lijkt nog ver weg, maar om meerdere redenen is het zaak om nu al met het asbestdakenverbod rekening te houden en saneringsplannen te maken en deze af te stemmen met gebruikers van het pand. Dit geldt te meer vanwege de aankomende subsidieregeling. Het is immers zaak om een subsidie te verkrijgen voordat de subsidiepot leeg is. In dat verband is het raadzaam – en in sommige gevallen wellicht noodzakelijk – om tijdig voorgenomen saneringsplannen af te stemmen met gebruikers van een pand. Indien bijvoorbeeld een huurder aankondigt niet mee te zullen werken aan een sanering en de werkzaamheden die daarmee verband houden, dan kan het nodig zijn om hem daartoe te dwingen, al dan niet via een rechter. Daar is (extra) tijd mee gemoeid.

Het is door het asbestverbod – vanzelfsprekend – relevant ervan op de hoogte zijn of er bij vastgoed sprake is van een asbestdak en wat de hoogte van eventuele saneringskosten en overige gevolgen daarvan zijn. Dit geldt niet alleen voor vastgoedeigenaren, maar ook voor derden, bijvoorbeeld bij koop/verkoop transacties (denk aan mogelijke non-conformiteitsdiscussies) en aan-/verhuur (denk aan mogelijke gebrekendiscussies of situaties waarbij sanering niet mogelijk is bij voortzetting van gebruik van het gehuurde). Bij onderhandelingen en in de contractering kan hier rekening mee worden gehouden. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Thijs Homveld via t.homveld@pharosadvocaten.nl / 035 – 7110844.

Op de hoogte blijven? Inschrijven nieuwsbrief


Google+