Nieuwe Aanbestedingswet per 1 april 2013

Download PDF

Vorige week twitterden wij: “Treedt de nieuwe #Aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking? http://bit.ly/xZooTx

Het antwoord op deze vraag is inmiddels bekend: de Aanbestedingswet treedt per 1 april 2013 in werking. Ook het Aanbestedingsbesluit zal per 1 april 2013 in werking treden. Verder zijn de Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 vorige week in de Staatscourant gepubliceerd. Met inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet per 1 april 2013 worden de Bao, Bass en Wira ingetrokken.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is een einde gekomen aan een lang wetgevingstraject. Sinds 2006 is in de Tweede Kamer gedebatteerd over de nieuwe regelgeving.

Het doel van de nieuwe Aanbestedingswet is om een duidelijk en eenvormig wettelijk kader te bieden voor het aanbesteden van overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten. De bedoeling is dat met de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet enerzijds minder regels maar anderzijds duidelijke regels worden gesteld als gevolg waarvan bijvoorbeeld ook kleinere ondernemers een eerlijke kans krijgen op overheidsopdrachten. Verder beoogt de nieuwe Aanbestedingswet de lasten voor aanbestedende diensten te verminderen, de aanbestedingspraktijk waar nodig te uniformeren en de klachtenafhandeling te vereenvoudigen.

Om de hiervoor genoemde doelen te bereiken is in de nieuwe Aanbestedingswet een nieuw beginsel geïntroduceerd: het proportionaliteitsbeginsel. Dit beginsel brengt mee dat in een aanbestedingsprocedure op te nemen selectie- en gunningscriteria, minimumeisen en indieningseisen in een redelijke verhouding dienen te staan tot de opdracht. Het proportionaliteitsbeginsel is van toepassing op alle onderdelen van het aanbestedingsproces: het beginsel moet in acht worden genomen bij de keuze van de procedure, bij de aan de gegadigden/inschrijvers te stellen eisen en ook bij de van toepassing te verklaren contractvoorwaarden. Zo zal het proportionaliteitsbeginsel bijvoorbeeld een rol spelen bij de beslissing om opdrachten te clusteren of op te delen in percelen. De Gids Proportionaliteit kan bij de in dit kader te maken afwegingen houvast bieden.

Met de nieuwe Aanbestedingswet is het wetgevingsproces nog niet ten einde gekomen. Er is een wijziging op handen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Onder meer zullen binnen afzienbare tijd ook de concessies voor diensten onder de werking van de richtlijnen vallen. Dit zal dan opnieuw een aanpassing van onze Aanbestedingswet noodzakelijk maken. Wij zullen u daarover op de hoogte houden.