Nieuw ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte 2015

Download PDF

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) stelt modelhuurovereenkomsten ter beschikking met betrekking tot o.a. woon-, winkel- en kantoorruimte. Recent is de veelgebruikte ROZ-modelhuurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW (kantoorruimte) herzien. Het oude model stamt uit 2003. De nieuwe modelhuurovereenkomst uit 2015, de algemene bepalingen en de bijbehorende handleiding zijn hier te vinden: http://www.roz.nl/nl/roz/modellen/kantoorruimte.

Dit zijn de hoofdlijnen:

  • Het nieuwe model sluit aan bij het in 2012 vernieuwde ROZ-model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW (winkelruimte), bijvoorbeeld voor wat betreft de volgorde en formulering van artikelen. Zie onze blog met betrekking tot dit andere ROZ-model: https://www.pharosadvocaten.nl/nl/426/.
  • Met het nieuwe model wordt meer gelijkwaardigheid tussen partijen nagestreefd. Het model is niettemin nog altijd vanuit het perspectief van de verhuurder opgesteld (verhuurdersvriendelijk).Het gehuurde wordt door verhuurder ter beschikking gesteld in een goed onderhouden staat, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. In het oude model is uitgangspunt dat het gehuurde in de staat waarin het zich bevindt ter beschikking wordt gesteld.
  • Huurder dient te zorgen voor de vergunningen die nodig zijn voor de specifieke bestemming die de huurder aan het gehuurde zal geven (zoals genoemd in artikel 1.2 van de huurovereenkomst). Verhuurder dient te zorgen voor de meer in het algemeen benodigde vergunningen voor het gehuurde (zoals genoemd in artikel 1.1 van de huurovereenkomst).
  • Huurder dient verhuurder schriftelijk te informeren over veranderingen en toevoegingen die hij wil (laten) aanbrengen. Voor veranderingen en toevoegingen die nodig zijn voor de exploitatie van het gehuurde heeft huurder in beginsel geen toestemming nodig. Van de partij die de veranderingen en toevoegingen uitvoert dient huurder te bedingen dat deze afziet van zijn retentierecht.
  • Verhuurder is aansprakelijk voor de aanwezigheid van een gebrek, indien de verhuurder in verzuim is met het verhelpen van het gebrek.
  • Onderverhuur aan derden is ook in het nieuwe model niet toegestaan. Het is een huurder echter wel toegestaan het gehuurde onder te verhuren aan een groepsmaatschappij.
  • Partijen dienen elkaar schriftelijk te informeren over voorgenomen relevante wijzigingen in de organisatie, waaronder de vennootschapsrechtelijke structuur.
  • Ook een huurder kan zich nu beroepen op artikel 28.1 van de algemene bepalingen (artikel 17.1 oude model), waarin is opgenomen dat de kosten van een sommatie, ingebrekestelling, exploot of procedure integraal dienen te worden voldaan door de nalatige partij, tot een maximum van € 25.000,- per geval (exclusief griffierechten).

Voor een overzicht van de wijzigingen per artikel zie: overzicht wijzigingen (opgesteld door een medewerker van ROZ).

Contracteren is maatwerk

Bij de verhuur van kantoorruimte geldt een grotere mate van contractsvrijheid dan bij de verhuur van woonruimte en bij winkelruimte. Het is bij het hanteren van het model goed om dit te realiseren. Desgewenst kan het model worden aangepast en/of aangevuld en hierover kan vanzelfsprekend worden onderhandeld. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Thijs Homveld via t.homveld@pharosadvocaten.nl / 035 – 7110844.

Op de hoogte blijven? Inschrijven nieuwsbrief


Google+