NEPROM komt met ‘noodplan’ voor woningbouw

Download PDF

Noodplan voor de bouw
De NEPROM, de brancheorganisatie van vastgoedontwikkelaars komt met een ‘noodplan’ voor de woningbouw in Nederland. Dit plan behelst een voorstel om met behulp van 11 maatregelen in de komende drie jaar minimaal 30.000 extra woningen te bouwen en voor de middellange termijn circa 75.000 extra woningen.

De Ladder buiten werking

Vanuit juridisch perspectief is met name interessant dat één van de maatregelen is om de Ladder buiten werking te stellen.  Een projectontwikkelaar (en/of gemeente) hoeft dan voor een woningbouwproject niet meer te motiveren dat behoefte bestaat aan een (individueel) woningbouwproject. Wellicht belangrijker nog, in geval het woningbouwproject buiten stedelijk gebied valt, hoeft niet te worden aangetoond waarom binnen bestaand stedelijk gebied geen woningen kunnen worden gebouwd.

Bezwaarschriftprocedure voor planologische besluiten buiten werking

Verder is een van de voorgestelde maatregelen om de bezwaarschriftprocedure voor planologische besluiten tijdelijk buiten werking te stellen. Die voorgestelde maatregel begrijp ik niet, omdat bij planologische besluiten waar woningbouw mogelijk wordt gemaakt, geen rechtsbescherming via de bezwaarschriftprocedure plaatsvindt, maar via zienswijzen die tegen ontwerp planologische besluitvorming naar voren kunnen worden gebracht. Wellicht had de NEPROM het noodplan, althans deze maatregel voor publicatie, nog even moeten laten toetsen door een jurist.

Deze voorgestelde maatregel zou ‘beter’ vervangen kunnen worden door planologische procedures niet via de uitgebreide, maar via de reguliere voorbereidingsprocedure te laten behandelen. Dit zou per plan kunnen leiden tot een versnelling van tenminste enkele maanden. Het noodplan is gepresenteerd in een brief aan informateur Gerrit Zalm.

We zullen zien of en op welke wijze hij en de onderhandelende partijen het noodplan zullen adopteren in een regeerakkoord.

De 11 maatregelen op een rij
 • Er komt een krachtig Ministerie waarin de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bouwen opnieuw worden samengevoegd.
 • De drie Randstadprovincies, de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag en de stad Utrecht maken met het Rijk prestatieafspraken over aantallen te bouwen woningen in de komende 10 jaar.
 • De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt voor woningbouw buiten werking gesteld, waardoor potentiële woningbouwlocaties veel gemakkelijker bebouwd kunnen worden.
 • De gemeentelijke bezwaarschriftprocedure met betrekking tot planologische besluiten wordt tijdelijk buiten werking gesteld, waardoor procedures sterk ingekort worden. Door de beroepsprocedures bij de rechter en bij de Raad van State intact te laten, kan dat zonder aan rechtszekerheid voor de burger in te boeten.
 • Er wordt extra geld vrijgemaakt om de capaciteit van de Raad van State te vergroten met als doel de planologische procedures te versnellen.
 • Gemeenten gaan terughoudend om met het reguleren van de nieuwbouwproductie, wat betreft percentages sociale (huur)woningen en middeldure (huur)woningen.
 • Gemeenten stoppen met het stellen van aanvullende eisen ten aanzien van nieuwbouw en kiezen voor een ontslakte werkwijze, zoals zij ook op grote schaal tijdens de crisis deden.
 • Verhuurders krijgen korting op de verhuurderheffing als zij investeren in de vernieuwing en verduurzaming van achterstandswijken en daarbij samenwerken met marktpartijen voor wat betreft nieuwe woningen buiten het gereguleerde segment.
 • Het Rijk maakt bindende afspraken met gemeenten om een aantal grote, reeds aangewezen nieuwbouwlocaties in het westen en midden van het land versneld te bebouwen. Het betreft onder meer locaties als voormalig vliegveld Valkenburg, Haarlemmermeer-West, Zuidplaspolder Zuid-Holland en Rijnenburg Utrecht. Daarnaast wijzen gemeenten en provincies met voortvarendheid nieuwe bouwlocaties aan.
 • Het Rijk stelt in het kader van bovenstaande woningbouwafspraken gedurende een periode van minimaal 10 jaar subsidies beschikbaar ten behoeve van omvangrijke investeringen in infrastructuur, openbaar vervoer, milieusaneringen en de aankoop van verouderde bedrijfsterreinen om vooral de bouw van binnenstedelijke woningen te versnellen.
 • Marktpartijen committeren zich aan de doelstellingen van het Rijk, provincies, regio’s en gemeenten om de woningproductie te verhogen. Zij richten hun inspanningen primair op de realisatie van aardgasloze, energie neutrale nieuwbouwbuurten en –wijken (binnen- en buitenstedelijk),
  –          die optimaal multimodaal ontsloten zijn,
  –          die stedenbouwkundig en landschappelijk op een uitstekende wijze zijn ingepast,
  –          die tegemoet komen aan de wensen van de consumenten en
  –          die ruimte bieden aan minimaal 40% sociale (huur)woningen óf middeldure woningen.

We houden u uiteraard op de hoogte of de voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.