Minder natuurbescherming; ruim baan projectontwikkelaars?

Download PDF

Staatssecretaris Bleker van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 14 september jl. een 10-puntenplan gepresenteerd aan de Tweede Kamer om het strenge Nederlandse natuurbeschermingsbeleid te versoepelen. Dit is nodig, aldus Bleker, om normale economische ontwikkelingen in of bij natuurgebieden te kunnen laten doorgaan. Als het plan van Bleker wordt gesteund door de Tweede Kamer, dan zal dat in de praktijk een forse stimulans voor projectontwikkeling in of bij natuurgebieden betekenen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan dorpsuitbreidingen, maar ook de realisatie van windmolen en recreatieparken. Deze projecten zullen als gevolg van een versoepeling van het natuurbeschermingsbeleid minder worden geblokkeerd door de provincie, omdat het afgeven van een ‘natuurvergunning’ niet meer is vereist of niet meer kan worden geweigerd. De provincie, in het bijzonder Gedeputeerde Staten, is in de Nederlandse natuurbeschermingswetgeving als bevoegd gezag aangewezen om natuurvergunningen te verlenen.

Het plan van Bleker is gebaseerd op een analyse van de Europese regelgeving, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, die beide van toepassing zijn op de zgn. Natura 2000-gebieden. Nederland heeft een groot aantal natuurgebieden als Natura 2000-gebieden aangewezen. Het gaat hierbij om een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden die door Europese regels worden beschermd. Deze regels dienen vooral ter bescherming van zeldzame dieren en planten. Keerzijde hiervan is dat normale economische ontwikkelingen in of bij natuurgebieden met een beschermde status vrijwel onmogelijk zijn geworden. In dit verband kan de korenwolf (wilde hamster) in herinnering worden geroepen, die een aantal jaren geleden een ontwikkeling in Limburg belemmerde. In het plan van Bleker is met name gekeken hoeveel ‘rek en ruimte’ de Europese regelgeving biedt. Ondanks de striktheid van de Europese richtlijnen is volgens Bleker op tien punten een aanpassing van het beleid mogelijk.