Implementatie Wet aanpak woonoverlast

Download PDF

Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast (ook wel de ASO-wet genoemd) in werking getreden. Deze wet is verankerd in artikel 151d Gemeentewet. Dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad middels een verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om maatregelen te treffen bij ernstige en herhaaldelijke overlast in en om een woning. Een maatregel kan worden opgelegd aan de overlastgever, maar ook aan de verhuurder of de eigenaar (niet zijnde de overlastgever, denk hierbij aan verhuur via Airbnb) van de woning. De maatregel geschiedt in de vorm van een last onder bestuursdwang. In de Memorie van Toelichting noemt de wetgever enkele voorbeelden van maatregelen, waaronder de tijdelijke ontzegging van toegang tot de woning, het opruimen van vuilnis in de galerij van een flat of het muilkorven van een hond. Ter informatie bekijk ik hierna in vogelvlucht hoe twee grote en één kleine gemeente artikel 151d Gemeentewet (recent) geïmplementeerd hebben.

Amsterdam (in werking getreden op 7 januari 2018)
De gemeenteraad van Amsterdam regelt de Wet aanpak woonoverlast in het nieuwe artikel 2.18a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit artikel bepaalt het volgende:
– lid 1: de gebruiker (of eigenaar) van een woning heeft een zorgplicht inhoudende dat er vanuit die woning geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt;
– lid 2: een opsomming van wat er onder hinder kan vallen;
– lid 3: de burgemeester kan de last onder bestuursdwang opleggen aan A) de gebruiker of aan B) degene die de woning tegen betaling in gebruik heeft gegeven;
– lid 4: de bevoegdheid uit dit artikel mag pas ingezet worden als er géén lichter middel beschikbaar is.

Den Haag (in werking getreden op 1 januari 2018)
De gemeenteraad van Den Haag heeft de Wet aanpak woonoverlast in artikel 2:40 APV opgenomen:
– lid 1: de gebruiker (of eigenaar) van een woning heeft een zorgplicht, inhoudende dat er géén ernstige of herhaaldelijke hinder veroorzaakt mag worden aan omwonenden;
– lid 2: de burgemeester is bevoegd om deze zorgplicht af te dwingen door middel van het opleggen van een gedragsaanwijzing, indien er geen andere mogelijkheid is om de hinder tegen te gaan.

Stichtse Vecht (in werking getreden op 3 oktober 2017)
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft de Wet aanpak woonoverlast in artikel 2:78 APV geregeld:
– lid 1: de zorgplicht voor de gebruiker (of eigenaar) van een woning met betrekking tot ernstige of herhaaldelijke hinder;
– lid 2: als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht, kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

Er zijn enkele kleine verschillen op te merken, maar de gemeenteraden hebben de Wet aanpak woonoverlast in grote lijnen op dezelfde manier in hun APV verwerkt. De toekomst zal leren hoe burgemeesters dit nieuwe juridische instrument in gaan zetten.