Het coronavirus legt ook de rechtspraak stil, wat nu?

Download PDF

Het Corona-virus waart rond en zal dat nog wel even blijven doen. Dat heeft grote gevolgen voor hen die hun rechtsvragen beantwoord willen zien.

Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn op dit moment dicht, minimaal tot 6 april a.s. De Raad van Arbitrage heeft voorlopig alle zittingen tot 1 mei a.s. gecanceld.

Mondelinge behandelingen gaan voorlopig helemaal niet door. Schriftelijke procedures zijn uitgesteld.

Op 23 maart jl. heeft de regering alle bijeenkomsten tot 1 juni a.s. verboden. Wij houden er dan ook ernstig rekening mee dat ook na de genoemde data van 6 april jl. en 1 mei jl. niet of met aanzienlijke vertraging recht zal worden gesproken.

Alleen zaken die door de overheid urgent worden geacht gaan door. Bouw- en vastgoedgerelateerde zaken vallen daar volgens de regering niet onder. Onze ervaring is dat onze cliënten uit de bouw- en vastgoedwereld hun geschillen juist wel als urgent beschouwen. Men wil juist antwoorden op nieuwe vragen die voorliggen.

Vóór de Corona-crisis was het soms al moeilijk uit te leggen dat een kort geding bij de rechtbank of bij arbiters vaak niet binnen een maand tot een uitspraak leidde. Nu heerst dus het Corona-virus en houden rechtbanken en arbitrage-instituten begrijpelijkerwijs de deuren voorlopig vrijwel helemaal dicht. Hoe dan ook zal er dus nog langer gewacht moeten worden op uitspraken, ook al is de zaak spoedeisend.

Dat is voor velen een hard gelag, want juist nu is de behoefte aan juridische duiding groot. Niet voor niets bloggen advocaten (wij ook; lees onze Corona-blogs vooral!) veel over de juridische gevolgen van de Corona-uitbraak en de dientengevolge genomen overheidsmaatregelen. Kunnen partijen een beroep op overmacht doen? Zijn Corona en/of de overheidsmaatregelen te beschouwen als onvoorziene omstandigheden die zodanig zijn dat een overeenkomst gewijzigd of zelfs beëindigd zou moeten kunnen worden? Het zijn vragen waar partijen liefst zo snel mogelijk antwoord op zouden willen krijgen in deze bijzondere tijden.

Bindend advies

Die bijzondere tijden vragen om creatieve antwoorden: daarom brengen wij graag onder de aandacht dat wij onze pet van advocaat ook kunnen afzetten en de rol van bindend adviseur of mediator kunnen vervullen.

Onze partners hebben allen een ruime ervaring op het gebied van vastgoed- en ondernemingsrecht. Wij zijn in staat om snel en kosten(efficiënt) bindend te adviseren bij geschillen die vragen om een snelle oplossing. Bindend advies moet op grond van de wet berusten op een vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Er moet dus overeenstemming bestaan tussen partijen over het inschakelen van een bindend adviseur.

Onderdelen van de bindend adviesprocedure zullen in ieder geval zijn dat wij hoor en wederhoor zullen toepassen, wij onpartijdig zullen zijn en een gemotiveerd bindend advies zullen afgeven. Als partijen van mening zijn dat deze beginselen niet in acht zijn genomen, kunnen zij bij de rechter alsnog om vernietiging van het bindend advies vragen.

De wijze waarop wij de procedure inrichten laten wij mede laten afhangen van de complexiteit van de zaak en de wensen van partijen. Niet uitgesloten is dat wij nog een derde deskundige, bijvoorbeeld een bouwkundige of een accountant, bij de zaak betrekken als daar aanleiding toe is, maar alleen als beide partijen daarmee instemmen. Voorop zal in alle gevallen staan dat de zaak snel en efficiënt wordt afgehandeld.

Bemiddeling

Als wij bindend adviseren hakken wij de knoop door. Als partijen toch zelf meer aan het stuur willen blijven zitten is bemiddeling ook een optie. Wij kunnen partijen begeleiden naar een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing van een geschil. Ook dat kan snel en efficiënt, mede omdat wij deze rol in het verleden al vaker vervuld hebben.

Ook in deze rol staat onze onpartijdigheid voorop en zullen wij aan het begin van het traject met partijen duidelijke afspraken over het procesverloop.

Wij realiseren ons dat het verbod om samen te komen ook gevolgen kan hebben voor de hierboven genoemde alternatieve wijzen van geschillenbeslechting. Wij beschikken echter over voldoende technische mogelijkheden om deze praktische uitdagingen het hoofd te bieden.

Tenslotte: voor al uw vragen hebben wij een Corona – HELPDESK opgericht. Belt u ons – gratis – met de vragen waar u vandaag of de komende weken mee zit. Wij kunnen u dan kort informeren over mogelijke oplossingsrichtingen voor uw situatie.

PHAROS advocaten
+31 (0)35 7110844