De Ladder blijft bouwers en ontwikkelaars bezighouden

Download PDF
18039580 - man climbing on ladder, urban business concept
Inmiddels is wel bekend dat bij ieder bouwplan, dat een nieuwe (stedelijke) ontwikkeling mogelijk maakt, vooraf moet worden beoordeeld of wel wordt voldaan aan de Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro).

Dat betekent dat het bouwplan moet voorzien in een actuele regionale behoefte, en als die behoefte er is, eerst moet worden beoordeeld of binnen de regio de (voorgenomen) ontwikkeling kan worden mogelijk gemaakt door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of op een andere manier. En tenslotte moet het bouwplan dan voorzien in ontsluiting en bereikbaarheid. Dat zijn de drie treden van de Ladder.

De eerste voorwaarde van de Ladder is dus dat er een actuele regionale behoefte bestaat aan de ontwikkeling.

Maar wat is dan de regio?

De grootte van de regio hangt af van de grootte van de ontwikkeling. De aanleg van een klein (dorps)industrieterrein moet bijvoorbeeld worden beoordeeld aan de hand van een regio die groter is dan alleen het dorp, indien op een dergelijk bedrijventerrein ook bedrijven van buiten het dorp zich kunnen vestigen.

Ook als de bedoeling is dat alleen bestaande bedrijven uit het dorp zich zullen vestigen op het betreffende bedrijventerrein. Bepalend voor de grootte van de regio die moet worden betrokken bij de ontwikkeling, zijn de planologische mogelijkheden van de nieuwe ontwikkeling.

Uitspraak Raad van State

Dat blijkt wel uit de uitspraak van de (voorzieningenrechter van de) Raad van State, die recent nog zo oordeelde).

De Ladder moet dus ook worden doorlopen voor ontwikkelingen die zich bevinden buiten “stedelijk” gebied in de gangbare betekenis van dit woord. Het betrof hier namelijk een bedrijventerrein in een landelijke gemeente, bedoeld voor de vestiging van drie agrarische loonbedrijven. ‘Stedelijk’ in de zin van de Ladder heeft een wezenlijk andere betekenis dan in het gangbare spraakgebruik.

Voor de praktijk betekent dit dat voor iedere ontwikkeling nauwkeurig moet worden bepaald wat de regio is die past bij de voorgenomen ontwikkeling.

Vragen?

Heeft u vragen over de Ladder en hoe en wanneer deze precies moet worden geraadpleegd?
Neem contact op met mij.